Меню
Your Cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 https://pantofi-bg.com

  

I. ВЪВЕДЕНИЕ:

1. https://pantofi-bg.com е средство за предоставяне на услуги на информационното общество, което представлява онлайн платформа за продажба на обявените в интернет сайта стоки и услуги

2. Използвайки услугите, предоставяни от https://pantofi-bg.com, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни от https://pantofi-bg.com и преустановете достъпа до интернет страницата.

 3. Сайтът https://pantofi-bg.com е изключителна собственост на “Плами-М“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, бул. „Васил Левски“ 49, ет 4, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 205552054, представлявано от Пламен Арабаджиев, и се нарича по-долу „сайта/-ът, интернет сайта/-ът“

4. “Плами-М“ ЕООД гарантира на посетителя ограничен достъп, в личен интерес (извършване на поръчки онлайн, информиране) на сайта  https://pantofi-bg.com и не му дава право да разтоварва или да променя частично или изцяло сайта, да се копира, да се продава/препродава или да използва сайта по всякакъв друг начин, с търговска цел или против интересите на компанията “Плами-М“ЕООД без нейното предварително писмено съгласие.

5. Правото за създаване на връзка уеб - линк - към https://pantofi-bg.com е ограничен, неизключително и отменимо и се предоставя толкова време, доколкото не нанася ущърб от всякакъв вид на „Плами-М“ЕООД” или на всеки от нашите партньори, само след получаването на писмено съгласие или чрез е-мейл от наша страна.

 

II.                ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните термини и изрази имат следното значение:

1.1. Интернет страница, Платформа – https://pantofi-bg.com като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;

1.2. Доставчик на услуги, Доставчик – „Плами-М“ЕООД” със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ 49, ет 4, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 205552054, представлявано от Пламен Арабаджиев, действащ в качеството си на Управител, което предоставя услуги на информационното общество, чрез интернет страницата;

1.3. Услуги, предоставяни на информационното общество – услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в публикуване на обяви, предлагане, продажба, доставка на стоки и предоставяне на достъп до обяви;

1.4. Клиент – Регистриран Потребител на платформата, дееспособно физическо или юридическо лице, което е приема настоящите общи условия и е сключило договор с Доставчика за предоставяните от него Услуги;

1.5. Обява – е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин характеристики и цена на стока или услуга, предлагана от Търговци чрез Платформата, което съобщение дава възможност да се направи покупка;

1.6. Купувач – регистриран потребител, физическо или юридическо лице, което купува стоки и/или услуги чрез онлайн платформата;

1.7. Посетители – всички нерегистрирани потребители;

1.8. Акаунт, Профил – обособена част от интернет страницата, която съдържа данни за регистриран потребител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола. Акаунтът осигурява възможност Потребителят по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни;

1.9. Регистрация – процедура по създаване на нов Акаунт;

1.10. Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите.

 

III.             ПРЕДМЕТ

1.                  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Плами-М“ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ 49, ет 4, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 205552054, представлявано от Пламен Арабаджиев, действащ в качеството си на Управител , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите и купувачите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин https://pantofi-bg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. Доставчикът и Ползвателите заедно са наричани по-долу „Страни“.

2.                  В този уебсайт се използват термини като „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”, „ние” или „нас”, под които се има предвид “Плами-М“ЕООД, без да се използва цялата фирма.

3.                  Уебсайтът на “Плами-М“ЕООД може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. “Плами-М“ЕООД не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставяни от тях, нито за тяхното съдържание.

4.                   Уебсайтът на “Плами-М“ЕООД може да съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, собственост на трети страни. “Плами-М“ЕООД не носи отговорност за тези материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, нито за тяхното съдържание.

5.                  “Плами-М“ЕООД полага всички възможни усилия информацията, която е на този сайт, да е вярна към момента на публикуването й, но не носи отговорност за действия, предприети от ползвателите вследствие доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такова действие.

6.                  Този уебсайт съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. “Плами-М“ЕООД притежава всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост или използването им е разрешено от собственика/ците на тези права за целите на този уебсайт. Уебсайтът съдържа и търговски марки. Всички търговски марки, включени в този сайт са собственост на “Плами-М“ЕООД  или използването им в сайта е разрешено от собственика/ците.

7.                  При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги, чрез свободен достъп на неопределен кръг лица до интернет страницата:

7.1. свободен преглед на обяви;

7.2. достъп до информационен бюлетин.

7.3. За достъп до всички останали услуги, предоставяни от Доставчика, е необходима регистрация при спазване на настоящите общи условия.

 

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИК

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.1. Наименование на Доставчика: “Плами-М“ЕООД

1.2. Седалище и адрес на управление: град Благоевград, бул. „Васил Левски“ 49, ет 4

1.3. Адрес за упражняване на дейността: град Благоевград, бул. „Васил Левски“ 49, ет 4

1.4.Данни за кореспонденция: гр. Благоевград, e-mail: info@pantofi-bg.com, тел: 0878535403, 0878535407

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://pantofi-bg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

1.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

1.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

1.5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

1.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

1.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

2. Ползвателят няма право:

2.1. Ползвателят няма право да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в този уебсайт

2.2. Ползвателят няма право да изгражда връзки към този уебсайт, освен с предварителното изрично съгласие на https://pantofi-bg.com

. В случай, че желаете да включите връзка към този уебсайт, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@pantofi-bg.com

2.3. Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите ползватели.

Да се съобразяват с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство, в това число Закона за защита на потребителите;

2.4. Да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;

2.5. Да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;

2.6. Да не осъществяват нелоялна търговска практика, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност по смисъла на Закона за защита на потребителите. За нелоялна търговска практика се счита и тази, която променя или е възможно да промени съществено икономическото състояние на средния потребител или на средния член на група потребители;

3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

4. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://pantofi-bg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

5. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

6. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

7. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

8. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

9. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

10. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

11. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

11.1. Да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява за това потребителите по предвидения в настоящите общи условия ред. В случай, че Ползвателите не е съгласни с изменението, следва да изпрати до Доставчика писмено уведомление за прекратяване на Договора в 7 дневен срок от узнаване на изменението. В случай, че Клиентът не упражни това свое право, се счита за обвързан с изменението.

11.2. Да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други интернет страници.

11.3. Да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите условия;

11.4. Има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

 

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1.                  За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него e-mail адрес и парола, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация.

2.                  Името и паролата се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

3.                  След попълване на данните си и натискане на бутон "Регистрация", Ползвателят създава потребителски профил чрез който използва услугите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

4.                  Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

5.                  При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.                  Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

7.                  Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва от Ползвателя през създадения от него профил.

8.                  Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

9.                  С приемането на настоящите общи условия Ползвателите декларират:

9.1.             Че са дееспособни физически или юридически лица;

9.2.             Че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;

9.3.             Че разполагат с всички необходими лицензии и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности;

 

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

2. Договорът се сключва на български език.

3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://pantofi-bg.com

4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

5. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

6. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично   уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

7. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

8. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

9.1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

9.2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

9.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;